Сервис за пријавување проблеми поврзани со животната средина – „Фотографирај и Реагирај!“

fotografiraj i reagiraj LOGO FINAL

Драги сограѓани, доколку забележите проблеми со: 1. ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА – отпадни води – градска канализација – атмосферски води – дождовни канали – фекални канали 2. ШАХТИ И ПУКНАТИ ЦЕВКИ – пукната водоводна цевка – запуштена шахта – отворени шахти – отворени одводни канали – поплавена улица – дефект со водоснабдување 3. СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА, УЛИЦИ […]

Мапа на загадувачи на град Скопје

MapaKrajj

Во прилог на оваа мапа вреди да се напомене дека географската поставеност на градот Скопје во котлина и метереолошките услови се две нешта на кои не можеме да влијаеме за да се подобри квалитетот на воздухот во нашиот град. Но затоа останатите фактори како што се: ·         индустриските капацитети  ( за кои надлежните тврдат дека […]3fog.JPG

Загадениот воздух и граѓаните

Загадувачите на воздухот може да бидат во форма на честички кои се многу штетни за човековото здравје. Ефектот обично зависи од должината на времето на изложеност на овие токсични честички, како и нивниот вид и концентрација во воздухот . Последиците од изложеноста на овој вид честици вклучуваат иритација на очите, носот и грлото, инфекции на […]

Summit image_0

Квалитетот на воздухот

       Атмосферата е сложен динамички систем составен од природни гасови кои се од суштинско значење за животот на планетата Земја. Стратосферското осиромашување со озон заради загадување на воздухот веќе долго време е препознатливо како закана за здравјето на луѓето, како и на целиот екосистем на Земјата.        Загадувањето на воздухот е […]

download

Што со снегот на улиците и тротоарите во мојот град ?

        Без разлика колку и да го сакаме Скопје со идилична снежна покривка, реалноста е дека секоја зима се соочуваме со истите проблеми како: отежнат сообраќај и големи гужви на булеварите и улиците (со  што патувањето од една до друга дестинација како на пример, од Карпош до Аеродром може да ни одземе […]

Green-infra-image

Закон за локална самоуправа – Надлежности на Општините

        Според Член 20 од Законот за локална самоуправа – Општа Надлежност         „Општините, во рамките на законот, во согласност со начелото на супсидијарност, имаат право на своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес од локално значење, што не се исклучени од нивна надлежност или не се […]

Предноста од заштитени урбани зелени површини – ПАРКОВИ

1680644-poster-1280-la-park-urban-planning-shutterstock-51130177

        Животна средина која се состои од здрав еко систем, чист воздух и вода и зачувани чуствителни еколошки области е клучен критериум од кој зависи квалитетот на нашиот живот.         Кога луѓето се повеќе и повеќе живеат во урбана средина, градовите – „средина создадена од човекот“ тој ризикува да […]

Закон за животна средина

Bored-Tired-of-Photographing-and-How-to-Overcome-It

          Без здрава животна средина, човекот не е во состојба да ги исполни своите аспирации, па дури и живот пропорционален со минималните стандарди на човековото достоинство. Во исто време, заштитата на човековите права, меѓу другото значи и заштита на животната средина.           Државата,градот и општините директно преку […]

Скопјани ќе дишат чист воздух само кога ќе дува ветер

fog

Значи, друго решение на проблемот освен да се молиме за ветар има сигурно, тоа не е мое мислење туку прост факт  – го решиле многу други метрополи, примери има многу. И ние ќе го решиме, кога тогаш ќе преминеме во повисоките нивоа на свест. Но дотогаш, како уживател на Скопскиот амбиент, сакам да споделам еден […]

Дали веб-страницата на вашата општина е доволно прегледна ?

confused

1) Да, одлична е. 2) Задоволителна. 3) Може многу подобро 4) Не, воопшто не е прегледна     Општина Центар   http://www.opstinacentar.gov.mk/ Општина Виница  http://www.opstinavinica.gov.mk/~opstinav/ Општина Богданци  http://www.bogdanci.gov.mk/index.php/administracija/2013-06-06-12-19-00

Next Page »